skip to Main Content

0880-203704 pentacollege@attendiz.nl logo-somtoday

Corona update:

02-04-2020 11.30 uur

Betreft: scholen blijven langer dicht

Geachte leerling, ouder/verzorger,

De regering heeft afgelopen dinsdagavond bekend gemaakt dat alle scholen in Nederland gesloten blijven t/m 28 april a.s. Op dinsdag 21 april a.s. wordt duidelijk of de scholen na de meivakantie weer open gaan. In deze brief informeren we u over wat de sluiting van de scholen tot de meivakantie betekent en wat ons de komende weken te doen staat.

Continuïteit van onderwijs

Het afstandsonderwijs heeft de afgelopen twee weken vorm en inhoud gekregen en er zijn veel goede en mooie initiatieven van de grond gekomen. De medewerkers van Attendiz zetten zich op een fantastische wijze in om zo veel als mogelijk in de onderwijsbehoeften te voorzien. Tegelijk is de situatie voor veel leerlingen verre van ideaal. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. De directeuren van de scholen inventariseren met de teams welke leerlingen extra aandacht nodig hebben en hoe het afstandsonderwijs de komende weken versterkt kan worden. Indien nodig nemen leerkrachten/mentoren daarover contact met u op, maar u kunt hierin ook zelf initiatief nemen. Ook wordt er de komende weken nagedacht over de periode vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie. De vraag die daarbij beantwoord moet worden is in hoeverre de doelstellingen voor dit schooljaar nog gerealiseerd kunnen worden en welke aanvullende maatregelen en afspraken daarvoor nodig zijn. Hierbij worden medezeggenschap en ouderraad van de school uiteraard nauw betrokken.

Opvang van leerlingen

Veel ouders hebben zelf oplossingen gevonden voor de opvang. Daar hebben we veel waardering en respect voor want dat zal niet altijd makkelijk zijn. Voor de leerlingen van ouders met vitale beroepen hebben wij op onze scholen opvangmogelijkheden geregeld, waar ook gebruik van is gemaakt tot dusverre. Die mogelijkheid blijft ook tot aan de meivakantie bestaan. We blijven leerlingen van ouders met vitale beroepen opvangen en dat doen we met inachtneming van de richtlijnen met betrekking tot hygiëne en groepsvorming zoals gesteld door de RIVM en landelijke overheid. Dat betekent regelmatig handen wassen, minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden en niet meer dan drie personen in één ruimte. Het is belangrijk dat iedereen deze richtlijnen en spelregels respecteert, zowel buiten als op de scholen. De directeuren van de scholen zorgen ervoor dat iedereen zich aan de richtlijnen en spelregels houdt en zij zullen in voorkomende gevallen leerlingen aanspreken op hun gedrag.

Wij betreuren uiteraard dat onze scholen voorlopig gesloten moeten blijven. We begrijpen het wel, omdat veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers nu de hoogste prioriteit heeft. En het is belangrijk om straks als de scholen weer open gaan met zoveel mogelijk gezonde medewerkers en leerlingen de draad weer op te pakken.

Ik heb veel waardering voor u als ouder/verzorger in deze moeilijke periode waarin er veel op u af komt. Ook heb ik veel respect voor onze medewerkers die zich met hart en ziel inzetten om het goede te doen voor onze leerlingen. Het is belangrijk dat we – ouders en school – samen blijven optrekken om deze lastige periode goed door te komen. Mochten er problemen zijn, dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de school. Dan lossen we die samen op. En dat geldt ook als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft.

Ik wens u de komende weken het allerbeste toe en zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt u daarover uiteraard snel geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

Paul Overakker

Bestuurder


25-03-2020 16:00 uur

Betreft: Terugblik

Hengelo, 25 maart 2020

Beste leerling, ouder(s), verzorger(s),

Er is inmiddels zoveel gebeurd in Nederland, dat alles al weer ver achter ons lijkt te liggen, maar niets is minder waar. Het is pas anderhalve week geleden dat we op zondag 15 maart hoorden dat alle scholen zouden sluiten. En wat is er in die anderhalve week veel gebeurd dat ons ‘gewone leven’ volledig op z’n kop heeft gezet.

Als school zijn wij maandag 16 maart direct aan de slag gegaan met het organiseren van het afstandsonderwijs. Woensdag 18 maart konden er leermiddelen uit de kluisjes worden gehaald en donderdag 19 maart gingen de lessen online. Waar het afstandsonderwijs voor de één probleemloos kon worden opgestart, leverde het voor een ander grote problemen op. Onzekerheid, hoe gaat het precies, kan ik het wel…..alles is toch weer anders en helemaal nieuw. Met elkaar, leerlingen, ouders, verzorgers en het team stonden we voor deze grote uitdaging. En met elkaar hebben we het afstandsonderwijs een goede aftrap gegeven.

Ondertussen stonden onze leerlingen uit 4TL weer voor nieuwe uitdagingen. De scholen gingen sluiten, maar halverwege de week kwam het nieuws dat de schoolexamens toch door mochten gaan. En dat betekende weer schakelen met elkaar. Alles stond al in de startblokken voor een succesvolle laatste toetsweek voor 4TL, toen deze week het bericht kwam dat de schoolexamens voor Attendiz toch niet door mochten gaan. Veiligheid voorop, voor leerlingen en medewerkers. En als klap op de vuurpijl kwam dinsdag 24 maart het bericht dat de centrale examens niet door zullen gaan. Voor alle leerlingen uit klas 4 (bbl-kbl-tl) gaan de schoolexamens leidend worden in hun examenjaar. Wat een bijzondere situatie is dit. De diploma’s die behaald gaan worden in 2020 zullen altijd diploma’s blijven met een verhaal.

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, wij willen jullie enorm bedanken voor de wijze waarop jullie samen met ons het afstandsonderwijs mogelijk maken. De wijze waarop we op deze nieuwe manier van onderwijs verzorgen elkaar toch goed kunnen vinden en de lijntjes kort kunnen blijven. We weten elkaar te vinden en dat is in deze bizarre tijden toch een groot goed. Als er vragen zijn of suggesties om het afstandsonderwijs nog verder te verbeteren, schroom niet, laat het gerust weten aan de mentoren.

Tot slot spreken we de wens uit dat iedereen gezond blijft. Volg alle richtlijnen goed op. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Team Penta College

 


Corona update:
23-03-2020 21:30 uur

Betreft: Schoolexamens (PTA’s) 4TL

Hengelo, 23 maart 2020

Beste leerlingen en ouders van klas 4TL,

Het kabinet heeft hedenavond in een persconferentie vergaande maatregelen getroffen
over o.a. het samenkomen van groepen mensen tot 1 juni a.s. Het heeft ons verbaasd dat in dat kader is besloten om de schoolbesturen zelf te laten afwegen of de schoolexamens wel of niet door moeten gaan. Het bestuur van Attendiz heeft besloten om, naar aanleiding van de alarmerende berichten in de afgelopen dagen van de Rijksoverheid en het RIVM over de grote risico’s op besmetting bij groepssamenscholingen, om de geplande schoolexamens (PTA’s) niet te laten door gaan. Hoewel in de opzet van de schoolexamens rekening was gehouden met kleine groepjes per lokaal vinden wij het niet verantwoord om dit te doen. Wij betreuren dit besluit uiteraard maar het bestuur is van mening dat de veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers nu bovenaan staat. De directeuren vso-diploma gericht zullen gezamenlijk de komende twee weken gaan onderzoeken op welke wijze er mogelijkheden zijn om op een nader te bepalen moment, in een aangepaste vorm, alsnog
schoolexamens af te nemen. Om zodoende er voor te zorgen dat uw zoon/dochter deel kan nemen aan het schriftelijk eindexamen op 7 mei a.s. Zodra daarover meer bekend is zullen wij u daarover berichten.

Wij gaan er vanuit dat u begrip hebt voor dit besluit in het belang van de veiligheid en gezondheid van uw kind en de medewerker van onze school. Indien u vragen heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen

Met vriendelijke groet,

Paul Overakker
Bestuurder

 

Update Coronavirus 20-03-2020 08:00 uur

Beste ouder(s), verzorger(s),

We realiseren ons dat de genomen maatregelen i.v.m. het Corona virus impact kunnen hebben op de thuissituatie. Wellicht kunnen onderstaande artikelen helpend zijn.

GMD5 WHITEPAPER – Thuis zonder vakantie
GMD5 FREE – Dagstructuur thuis zonder vakantie

Met vriendelijke groet,
Team Penta College & Team Het Corylus College

 

Update Coronavirus 18-03-2020 08:00 uur

Gistermiddag heeft de minister van OCW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de maatregelen examens VO vanwege het Corona-virus.

De kern van de boodschap is dat de (school)examens (PTA’s) vooralsnog zullen doorgaan. Dat vinden wij een goed bericht.

Als school ontvangen wij nadere RIVM-richtlijnen van de overheid voor het organiseren van onderwijs- en examenactiviteiten. Zodra die binnen zijn, gaan we aan de slag om dit uit te werken voor onze leerlingen.

Voor het weekend ontvangen onze examenleerlingen /ouder(s) /verzorger(s) meer informatie hierover.

Ons streven is om de geplande toetsen voor eindexamenleerlingen volgende week weer te laten starten. Definitieve berichtgeving over de geplande toetsen volgt zo spoedig mogelijk.

Team Penta College & Team Het Corylus College

 

Update Coronavirus 17 maart 2020 14.30 uur

Extra bericht ophalen boeken

Beste leerling, ouder(s), verzorger(s), 

Gisteren is er een bericht uitgegaan over het ophalen van de leermiddelen uit de kluisjes. 

We hebben gekozen voor een rooster per klas, om de situatie zo veilig mogelijk te houden.  

Echter, mochten er leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) zijn die op dit moment verdachte klachten hebben (hoesten, koorts, verkouden, spierpijn), dan aan hen het dringende verzoek morgenochtend te bellen met onze administratie. Er zal dan een afspraak met u worden gepland om de leermiddelen te halen, buiten het rooster om. Vanaf 8.00 uur is de school bereikbaar.  

Penta College is bereikbaar op 088 020 3704 

Team Penta College 

 

Update Coronavirus 17 maart 08.00 uur

Eindexamens

In de loop van de week verwachten we vanuit de overheid meer informatie te krijgen over maatregelen ten aanzien van de schoolexamens (SE of PTA genoemd) en de eindexamens. Natuurlijk brengen we jullie daarvan tijdig op de hoogte.

Vooruitlopend hierop willen we eindexamenleerlingen op het volgende wijzen: In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer schoolexamens of centrale examens worden uitgesteld. Dit kan betekenen dat mogelijk het eerste en tweede tijdvak verschuiven.

Een dergelijke officiële regeling is altijd een maatregel van het Ministerie en geldt dan ook voor alle eindexamenleerlingen. We hopen van harte dat het niet nodig zal zijn, maar willen onze eindexamenleerlingen adviseren in de periode tot de zomervakantie (start maandag 6 juli) geen vakanties te boeken.

 

Update Coronavirus 16 maart 14.00 uur

Betreft: Informatie Afstandsonderwijs

Beste leerling, ouders(s), verzorger(s),

Gisteren heeft u een mail ontvangen, omtrent de tijdelijke sluiting van scholen in Nederland.
Dat vraagt om aanpassingen rond het aanbieden van lessen. Deze aanpassing hebben wij gevonden in het zogenaamde ‘afstandsonderwijs’. Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om het afstandsonderwijs voor onze school startklaar te maken. Om het maximale uit het afstandsonderwijs te halen, is het belangrijk dat onze leerlingen hun boeken, werkboeken en/of andere leermiddelen thuis hebben. We zijn ons ervan bewust dat enkele leerlingen deze materialen nog in hun kluisje hebben liggen. In de aanloop naar een goede start, stellen wij woensdagochtend voor deze leerlingen de school open om deze materialen op te halen. Gezien de ernst van de situatie zal dit middels een rooster gaan plaatsvinden. Voor iedere klas wordt twintig minuten ingeroosterd. Dit om te voorkomen dat er grote groepen tegelijk in school zijn.

We hanteren onderstaand rooster:
Klas    Tijd
1BK 08.30 – 08.50
1KT 09.00 – 09.20
2BK 09.30 – 09.50
2KT 10.00 – 10.20
3BK 10.30 – 10.50
3TL 11.00 – 11.20
4TL 11.30 – 11.50

Helaas heeft het sluiten van de scholen ook gevolgen voor de toetsen, dan wel PTA’s van onze leerlingen. Deze komen te vervallen. Aangezien we niet exact weten wanneer de scholen weer opengaan, kunnen we op dit moment geen uitsluitsel geven over het al dan niet inhalen van deze gemiste toetsen. Morgen ontvangt u van ons een vervolgbericht. In dit bericht ontvangt u nadere informatie omtrent het afstandsonderwijs. Tevens kunt u de meest recente informatie omtrent de maatregelen rond het coronavirus op onze website teruglezen.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Team Penta College

Corona update:
23-03-2020 21:30 uur

Beste leerlingen en ouders van klas 4T,

In onderstaande brief kunnen jullie lezen dat de SE’s van klas 4T afgelast zijn. Leest u deze brief goed door.

Brief

Update Coronavirus 20-03-2020 08:00 uur

Beste ouder(s), verzorger(s),

We realiseren ons dat de genomen maatregelen i.v.m. het Corona virus impact kunnen hebben op de thuissituatie. Wellicht kunnen onderstaande artikelen helpend zijn.

GMD5 WHITEPAPER – Thuis zonder vakantie
GMD5 FREE – Dagstructuur thuis zonder vakantie

Met vriendelijke groet,
Team Penta College & Team Het Corylus College

 

Update Coronavirus 18-03-2020 08:00 uur

Gistermiddag heeft de minister van OCW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de maatregelen examens VO vanwege het Corona-virus.

De kern van de boodschap is dat de (school)examens (PTA’s) vooralsnog zullen doorgaan. Dat vinden wij een goed bericht.

Als school ontvangen wij nadere RIVM-richtlijnen van de overheid voor het organiseren van onderwijs- en examenactiviteiten. Zodra die binnen zijn, gaan we aan de slag om dit uit te werken voor onze leerlingen.

Voor het weekend ontvangen onze examenleerlingen /ouder(s) /verzorger(s) meer informatie hierover.

Ons streven is om de geplande toetsen voor eindexamenleerlingen volgende week weer te laten starten. Definitieve berichtgeving over de geplande toetsen volgt zo spoedig mogelijk.

Team Penta College & Team Het Corylus College

 

Update Coronavirus 17 maart 2020 14.30 uur

Extra bericht ophalen boeken

Beste leerling, ouder(s), verzorger(s), 

Gisteren is er een bericht uitgegaan over het ophalen van de leermiddelen uit de kluisjes. 

We hebben gekozen voor een rooster per klas, om de situatie zo veilig mogelijk te houden.  

Echter, mochten er leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) zijn die op dit moment verdachte klachten hebben (hoesten, koorts, verkouden, spierpijn), dan aan hen het dringende verzoek morgenochtend te bellen met onze administratie. Er zal dan een afspraak met u worden gepland om de leermiddelen te halen, buiten het rooster om. Vanaf 8.00 uur is de school bereikbaar.  

Penta College is bereikbaar op 088 020 3704 

Team Penta College 

 

Update Coronavirus 17 maart 08.00 uur

Eindexamens

In de loop van de week verwachten we vanuit de overheid meer informatie te krijgen over maatregelen ten aanzien van de schoolexamens (SE of PTA genoemd) en de eindexamens. Natuurlijk brengen we jullie daarvan tijdig op de hoogte.

Vooruitlopend hierop willen we eindexamenleerlingen op het volgende wijzen: In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer schoolexamens of centrale examens worden uitgesteld. Dit kan betekenen dat mogelijk het eerste en tweede tijdvak verschuiven.

Een dergelijke officiële regeling is altijd een maatregel van het Ministerie en geldt dan ook voor alle eindexamenleerlingen. We hopen van harte dat het niet nodig zal zijn, maar willen onze eindexamenleerlingen adviseren in de periode tot de zomervakantie (start maandag 6 juli) geen vakanties te boeken.

 

Update Coronavirus 16 maart 14.00 uur

Betreft: Informatie Afstandsonderwijs

Beste leerling, ouders(s), verzorger(s),

Gisteren heeft u een mail ontvangen, omtrent de tijdelijke sluiting van scholen in Nederland.
Dat vraagt om aanpassingen rond het aanbieden van lessen. Deze aanpassing hebben wij gevonden in het zogenaamde ‘afstandsonderwijs’. Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om het afstandsonderwijs voor onze school startklaar te maken. Om het maximale uit het afstandsonderwijs te halen, is het belangrijk dat onze leerlingen hun boeken, werkboeken en/of andere leermiddelen thuis hebben. We zijn ons ervan bewust dat enkele leerlingen deze materialen nog in hun kluisje hebben liggen. In de aanloop naar een goede start, stellen wij woensdagochtend voor deze leerlingen de school open om deze materialen op te halen. Gezien de ernst van de situatie zal dit middels een rooster gaan plaatsvinden. Voor iedere klas wordt twintig minuten ingeroosterd. Dit om te voorkomen dat er grote groepen tegelijk in school zijn.

We hanteren onderstaand rooster:
Klas    Tijd
1BK 08.30 – 08.50
1KT 09.00 – 09.20
2BK 09.30 – 09.50
2KT 10.00 – 10.20
3BK 10.30 – 10.50
3TL 11.00 – 11.20
4TL 11.30 – 11.50

Helaas heeft het sluiten van de scholen ook gevolgen voor de toetsen, dan wel PTA’s van onze leerlingen. Deze komen te vervallen. Aangezien we niet exact weten wanneer de scholen weer opengaan, kunnen we op dit moment geen uitsluitsel geven over het al dan niet inhalen van deze gemiste toetsen. Morgen ontvangt u van ons een vervolgbericht. In dit bericht ontvangt u nadere informatie omtrent het afstandsonderwijs. Tevens kunt u de meest recente informatie omtrent de maatregelen rond het coronavirus op onze website teruglezen.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Team Penta College

Update Coronavirus

Hengelo, 15 maart 2020, 20.00 uur

Aan alle ouders en verzorgers van leerlingen van Stichting Attendiz

Betreft: Sluiting scholen van Attendiz

Geachte ouder/verzorger,

De regering heeft vandaag besloten om alle scholen in Nederland te sluiten van maandag 16 maart t/m maandag 6 april. Dat geldt ook voor de scholen van Attendiz. Deze landelijke maatregel betekent dat uw dochter/zoon vanaf morgen niet meer naar school kan. Wij spannen ons maximaal in om de gevolgen ervan, binnen de mogelijkheden die we als Attendiz hebben, zoveel als mogelijk te beperken. Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor de situatie. Met elkaar moeten we proberen de
komende periode zo goed mogelijk door te komen. Daarbij staat de gezondheid van ons allen voorop. Ik vraag uw aandacht voor de volgende punten:

Opvang van leerlingen
Het besluit van de regering heeft als consequentie dat u in beginsel zelf de opvang voor uw dochter/zoon moet regelen. Voor ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep (zie lijst RIVM) zullen wij, in lijn met de maatregelen van de regering, voorzien in opvangmogelijkheden. Ook in andere situaties, waarbij opvang grote problemen veroorzaakt, willen wij graag met u bekijken of en in hoeverre opvang op één van onze scholen mogelijk is. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u hierover contact opnemen de schoolleiding.

Continuïteit van onderwijs
Ook al zijn onze scholen dicht, Attendiz streeft in deze periode naar zoveel mogelijk continuïteit van het onderwijs aan uw dochter of zoon. Dit geldt uiteraard voor leerlingen die dit jaar eindexamen/eindcito doen, maar we willen het onderwijs voor de andere leerlingen ook graag zoveel waar mogelijk continueren. Dat betekent dat er geen fysiek onderwijs meer gegeven wordt en we zoveel mogelijk overgaan tot (met name digitaal) afstandsonderwijs. Afgelopen week zijn schoolleiding en teams al begonnen om zich hierop voor te bereiden maar het vraagt nog wel tijd voor goede afstemming en inrichting. Zodra hierover meer bekend is, ontvangt u hierover bericht via de schoolleiding.

Voor eindexamenleerlingen worden specifieke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw dochter/zoon gewoon zijn examen kan doen. Daar zetten wij op in. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Zodra er nieuwe maatregelen worden getroffen informeren wij u hierover uiteraard zo snel mogelijk. We hopen dat met deze maatregelen het gezondheidsgevaar wordt ingedamd en we zo snel mogelijk tot een normale situatie komen zodat we uw dochter of zoon gewoon weer op school kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Paul Overakker
Bestuurder

 

Penta College

Penta College, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hengelo met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. De school verzorgt onderwijs aan leerlingen met internaliserende en externaliserende (gedrags-)problematiek. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op het Penta College volgen. 
Het Penta College verzorgt onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel DGL (diplomagerichte leerweg).

Penta College maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs 23-02.

Back To Top
Zoeken